Posledný deň prázdnin, 31. 8. 2019, bol aj dňom ukončenia projektu „Pomocné labky“.

Zo záverečnej správy sa dozvedáme, že do projektu boli zapojení dvaja odborníci:  pani Virágová z Výcvikovej školy pre asistenčné psy z Bratislavy, odkiaľ máme psíkov a pani Michalková zo Žiliny, ktorá sa venuje canisterapii dlhodobo a ktoré nás v začiatkoch projektu usmerňovali. Bolo v ňom zapojených 20 dobrovoľníkov. Do projektu bol zapojený pedagóg a odborný garant projektu Ing. Martin Majer, žiaci odboru kynológia, podporný tím pozostávajúci zo zamestnancov DSS, Komunitného centra 3Pé a zamestnancov školy.

Všetci uvedení dobrovoľníci aktívne prispievali ku naplneniu cieľa projektu, ktorým bolo priniesť zlepšenie kvality života ľudí telesne, mentálne handicapovaných, ako aj ľudí starých a opustených.

Celkovo bolo zrealizovaných 38 aktivít. Canisterapia – 34 stretnutí, deň detí v obci Uderiná, deň detí v obci Halič, deň detí 4 ZŠ Lučenec, aktivita pre deti ZŠ.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU:

Canisterapia pôsobí pozitívne na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť. Pomáha zlepšiť jemnú a hrubú motoriku, koordináciu, je veľmi vhodná pre deti so špeciálnymi potrebami napr. autizmom. Terapia so psom vplýva pozitívne na rozvoj celkovej komunikácie, spestruje deň klienta, učí ho trpezlivosti a kreativite. Projekt „Pomocné labky“ pomohol zlepšiť mentálny ale aj fyzický stav klientov, s ktorými sme prišli do kontaktu, priniesol nové podnety a zároveň edukačne pôsobil na študentov, ktorí sa uvedenej oblasti chcú venovať po skončení strednej školy. Výsledky sa dajú vyjadriť „len“ ako radosť, šťastie, spokojnosť. Aj po ukončení projektu budeme naďalej pokračovať v rozbehnutých aktivitách.

Pozitíva:

Pozitíva vidíme v dvoch rovinách. Prvá sa týka klientov, s ktorými sme prišli do kontaktu. Sme presvedčení o tom, že naša práca mala zmysel pre všetkých zúčastnených klientov. Vidieť radosť v očiach zo stretnutia so psíkmi, možnosť ich hladkať, túliť sa k nim, hovoriť s nimi bolo pre nás nesmierne motivujúce. Druhá oblasť sa týka našich žiakov v odbore kynológia. Týmto projektom sa zvýšilo povedomie študentov v danej problematike zameranej na sociálnu pomoc, žiaci mohli zažiť blízky kontakt s postihnutými klientmi, mohli vidieť interakciu psíkov s nimi, mohli sa naučiť ako sa správať ku postihnutým občanom, uvedomiť si rozdielnosti. Projektom sa zároveň búrali bariéry predsudkov o zdravotne postihnutých občanoch. Po ukončení projektu niektorí žiaci zhodnotili, že by sa aj naďalej chceli venovať profesionálne tejto činnosti. V neposlednom rade ako pozitívum vnímame aj osvetovú činnosť prostredníctvom PR aktivít v tlači, médiách a na sociálnych sieťach.

Negatíva:

Počas realizácie projektu sme si uvedomili, že nám nestačia dva psíky pre tento druh terapie, pretože dopyt prevyšuje ponuku a nemohli sme naplniť potreby všetkých klientov, ktorí mali záujem o tento typ služby, zvlášť zo strany detí s poruchou autistického spektra, ktorých stále pribúda. Z tohto dôvodu plánujeme do budúcnosti zaobstarať ďalšie psy, ktoré by boli vhodné na realizáciu canisterapie. Taktiež sme si uvedomili, že nie všetci žiaci sú vhodní na prácu so zdravotne postihnutými ľuďmi. U niektorých žiakov bolo prirodzené sociálne cítenie, empatia, zdravý náhľad na veci, u niektorých sme to postupne budovali. Po skúsenostiach, ktoré máme si žiaci viac uvedomovali v akej oblasti chcú so psíkmi pôsobiť.