Žiaci učebného odboru cukrár všetkých ročníkov navštívili dňa 7. 10. 2019 cukrárenskú výrobu firmy PENAM.

Pred vstupom do areálu sa všetci zahalili do hygienického oblečenia. Venoval sa im koordinátor výroby pán Ján Molnár, ktorý  im ukázal celú výrobu, kompletné strojové vybavenie a skladové priestory. Prehliadka pokračovala v pekárni, kde žiaci videli celý výrobný postup pečenia chleba a rožkov od dávkovania múky až po hotové, čerstvo upečené, voňavé rožky.

Firmu PENAM sme mohli spoznať vďaka ústretovosti manažéra firmy Ing. Vladimíra Jurčíka, ktorému sa chceme v mene našej školy touto cestou poďakovať.