Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnila v SOŠ hotelových služieb a dopravy prednáška k individuálnej integrácii žiakov, určená pre pedagogických zamestnancov a majstrov odborného výcviku. Lektormi boli špeciálni pedagógovia: PaedDr. Ľ. Porubovičová, PhD. a Mgr. A. Melicherčíková zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Poltári.

V našej škole sú zdravotne znevýhodnení žiaci začlenení v bežnej triede spolu s ostatnými žiakmi, preto im venujeme zvýšenú pozornosť a chceme zabezpečiť individuálny prístup a empatiu. Našim príspevkom je aj toto vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Okrem tvorivej diskusie výstupom z prednášky je odborný metodický materiál: „Dieťa so špecifickými poruchami učenia doma a v škole.“