V dňoch 20. – 24. januára 2020 prebiehal v priestoroch hotelovej akadémie SOŠ HSaD barmanský kurz pod vedením lektorov Slovenskej barmanskej asociácie. Kurzu sa zúčastnili žiaci 3. U triedy a dvaja žiaci 1. U triedy. Lektori SBA, Rastislav Kubáň a Branislav Hažík, rozdelili kurz do piatich pracovných dní.

Prvý deň oboznámili žiakov s históriou vzniku miešaných nápojov. Poukázali na význam založenia Medzinárodnej barmanskej asociácie. Vysvetlili základné spôsoby prípravy miešaných nápojov a prácu s barmanskými pomôckami. Žiakom postupne sprostredkovali informácie z tovaroznalectva, týkajúce sa druhov, výroby a značiek vybraných alkoholických nápojov. V priebehu ďalších dní získali základné barmanské zručnosti. Prakticky si precvičili rôzne spôsoby prípravy miešaných nápojov. Všetci žiaci robili písomný test a v posledný deň kurzu praktickú skúšku.

Úspešní absolventi získali certifikát SBA za absolvovanie základného barmanského kurzu, ktorý ich oprávňuje pracovať v pozícii barmana vo všetkých členských štátoch IBA.