Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020  riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje nasledovné kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/ 2021:

Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021