Maturitná skúška

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021:

  • v školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky
  • písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021
  • ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021
  • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021.