Prijímacie skúšky sa budú konať:

ŠTUDIJNÝ ODBORPREDMET
2697 K mechanik elektrotechnikSJL, MAT
6405 K pracovník marketinguSJL, MAT
6444 K čašník, servírkaSJL, MAT
6362 M kozmetička a vizážistkaSJL, MAT
6323 K hotelová akadémiaSJL, ANJ/NEJ
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvoSJL, BIO
4210 M 17 agropodnikanie – farmárstvo SJL, BIO
4210 M 17 agropodnikanie – kynológia SJL, BIO

Prijatých môže byť len toľko uchádzačov, koľko stanovuje plán výkonov BBSK, určený na školský rok 2021/2022, schválený pedagogickou radou a prerokovaný v Rade školy.

ŠTUDIJNÝ ODBORMOŽNÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV
2697 K mechanik elektrotechnik11
6405 K pracovník marketingu12
6444 K čašník, servírka11
6362 M kozmetička a vizážistka12
6323 K hotelová akadémia20
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo8
4210 M 17 agropodnikanie – farmárstvo 8
4210 M 17 agropodnikanie – kynológia 8

  • Po ukončení prijímacích skúšok a ich zverejnení na budove školy bude žiakom doručené písomné rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do 20.5.2021.
  • Informácie o prijatí resp. neprijatí uchádzačov bude škola poskytovať zákonným zástupcom na tel.č.
    • Mgr. Slížová – 0907134644: hotelová akadémia, agropodnikanie, kozmetička a vizážistka, čašník, servírka
    • PaedDr. Hájičková – 0915775065: mechanik elektrotechnik, pracovník marketingu.
  • Zákonný zástupca má povinnosť doručiť Potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium, tak aby bola doručená na školu najneskôr do 25.5.2021.
  • Potvrdenie o nastúpení nenastúpení žiaka Stiahnuť
  • Žiaci, ktorých zákonný zástupca podal odvolanie, môžu byť prijatí (v prípade, ak nenastúpia prijatí záujemcovia) v poradí, ktoré dosiahli pri prijímacích skúškach.
  • Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium bude neplatné.