V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Termíny konania prijímacích skúšok:

1.termín prijímacích skúšok je 11. mája 2015 – pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú ako prvú v poradí podanie prihlášky na SŠ

2.termín prijímacích skúšok je 14. mája 2015 – pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú ako druhú v poradí podania prihlášky na SŠ

3.termín prijímacích skúšok je 17. júna 2015 – pre žiakov ZŠ, ktorí neboli prijatí na SŠ v prvých dvoch termínoch prvého kola

Prijímacie skúšky musia absolvovať všetci žiaci ZŠ, ktorí sa prihlásili na študijné odbory. Na základe dosiahnutého počtu bodov bude komisiou stanovené poradie, ktoré bude rozhodujúceho pre prijatie žiaka na školu. Prijímacie skúšky nemusí absolvovať žiak, ktorý v Monitore v obidvoch predmetoch dosiahol viac ako 90 %. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň konania prijímacích skúšok v budove školy, v ktorej žiak absolvoval prijímacie skúšky.

 

Kód a názov odboru Prijímacia skúška/predmet Počet bodov Počet bodov Monitor Počet bodov za priemer 8. a 9. ročník Celkový počet bodov
2982 K mechanik počítačových sietí SJL/M 100/100 50/50 50/50 400
2697 K mechanik elektrotechnik SJL/M 100/100 50/50 50/50 400
6362 M kozmetička a vizážistka SJL/M 100/100 50/50 50/50 400
6323 K hotelová akadémia SJL/CUJ 100/100 50/50 50/50 400
4210 M 17 agropodnikanie –chov koní a jazdectvo SJL/Bio 100/100 50/50 50/50 400
4210 M 04 agropodnikanie –farmárstvo SJL/Bio 100/100 50/50 50/50 400
6405 K pracovník marketingu – cestovný ruch SJL/M 100/100 50/50 50/50 400
6444 4 čašník, servírka SJL/M 100/100 50/50 50/50 400
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia SJL/Bio 100/100 50/50 50/50 400
4228 M záhradnícka výroba a služby SJL/Bio 100/100 50/50 50/50 400

 

Bodovanie žiaka je stanovené nasledovným spôsobom:

Priemer zo ZŠ:                                                         Body za Monitor

1,00 – 1,50 – 50 bodov                                             100 % – 90 % – 50 bodov

1,51 – 2,00 – 40 bodov                                             89,9 % – 70 % – 40 bodov

2,01 – 2,30 – 30 bodov                                             69,9 % – 60 % – 30 bodov

2,31 – 2,50 – 20 bodov                                             59,9 % – 40 % – 20 bodov

2,51 – 3,00 – 10 bodov                                             39,9 % – 30 % – 10 bodov

3,01 – 3,30 –    5 bodov                                             29,9 % – 20 % –   5 bodov

 

  • Počet bodov za prijímacie skúšky v stanovených predmetoch je v rozmedzí 0 – 100 bodov za každý predmet.
  • Po ukončení prijímacích skúšok a ich zverejnení na budove školy bude žiakom doručené písomné rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do piatich dní. Zároveň bude stanovený aj termín pre doručenie zápisných lístkov. V prípade, že zákonný zástupca neodovzdá v stanovenom termíne zápisný lístok, alebo do stanoveného termínu neoznámi dôvod jeho neodovzdania, bude rozhodnutie o prijatí žiaka na školu zrušené a poradie prijatia sa bude posúvať.
  • Uchádzači o učebné odbory budú prijatí bez prijímacích skúšok. Poradie uchádzačov bude stanovené podľa vyššieho hodnotenia a dosiahnutých výsledkov zo ZŠ a Monitoru.
  • V prípade rovnosti bodov dosiahnutých v prijímacom konaní bude rozhodovať lepší výsledok žiaka zo ZŠ, a to v I. polroku 9. ročníka.
  • V prípade prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné, aby zákonný zástupca pri zápise predložil žiadosť o individuálnu integráciu žiaka spolu so správami zo špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia.

 

Lučenec, dňa 04. 03. 2015

PaedDr. Milan Šebian

riaditeľ školy

 

Kritériá prijatia pre školský rok 2015/2016