V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Termíny konania prijímacích skúšok:

1.termín prijímacích skúšok je 22. jún 2017

Prijímacie skúšky musia absolvovať všetci žiaci SŠ, ktorí sa prihlásili na nadstavbové štúdium. Na základe dosiahnutého počtu bodov bude komisiou stanovené poradie, ktoré bude rozhodujúce pre prijatie žiaka. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň konania prijímacích skúšok v budove školy, v ktorej žiak absolvoval prijímacie skúšky.

Kód a názov odboru Prijímacia skúška/predmet Počet bodov Počet bodov ZŠ Celkový počet bodov
2493 L predaj a servis vozidiel SJL/M 100/100 50 250
6426 L vlasová kozmetika SJL/M 100/100 50 250
6421 L spoločné stravovanie SJL/M 100/100 50 250
  • Počet bodov za prijímacie skúšky v stanovených predmetoch je v rozmedzí 0 – 100 bodov za každý predmet.
  • Po ukončení prijímacích skúšok a ich zverejnení na budove školy bude žiakom doručené písomné rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do piatich dní.

Lučenec, dňa 30. 05. 2017

PaedDr. Milan Šebian

riaditeľ školy

Kritériá prijímacieho konania na nadstavbové štúdium pre školský rok 2017/2018