Celzi2

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci má nezvyčajného žiaka. Spolu so študentmi odboru kynológia navštevuje školu aj šteňa labradora z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave. Budúci adepti kynológie sa tak podieľajú na socializácii šteniatka – jeho privykaní na rôzne prostredia a situácie v ľudskom svete.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP) v spolupráci so odborom agropodnikanie – kynológia SOŠHSD v Lučenci spustili pilotný projekt na podporu komunity nevidiacich a slabozrakých. VŠVAP realizuje výcvik vodiacich psov, ktorí pomáhajú zrakovo postihnutým ľuďom, hlavne v oblasti mobility a orientácie, prekonávať dôsledky poškodenia zraku. Za týmto účelom má vlastný chov labradorského retrievera, z ktorého pochádzajú šteňatá, zaradené do projektu „Výchova“.

Jednou z vychovávateliek – dobrovoľníkov, ktorí sa šteňatám bezplatne rok venujú, sa stala aj študentka odboru kynológia Lucka Hangónyiová. Základom  zvládnutia náročného výcviku vodiaceho psa  je správna socializácia a výchova šteniatok hneď od narodenia. Prvoradou úlohou vychovávateľa je vybudovať pozitívny vzťah medzi človekom a psom, naučiť šteniatko absolútnej dôvere a rešpektu ku človeku. Psík CELZI sa učí zvládnuť základné hygienické návyky a pokojne sa správať v interiéroch. V procese socializácie sa šteňa oboznamuje s rôznymi podnetmi a prostrediami.

Dňa 30. januára 2018 sa v Lučenci uskutoční pracovný seminár na tému „Výchova vodiaceho psa“. Koordinátorka Výcvikovej školy pani Katarína Kubišová oboznámi študentov odboru kynológia so špecializovanou metodikou výchovy šteňaťa na funkciu budúceho vodiaceho psa. Teoretická časť bude v priestoroch školy od 10. – 12. hod. Od jednej bude možné Celziho stretnúť v uliciach Lučenca. Študenti absolvujú praktickú časť seminára, kde budú hodnotiť správanie Celziho.  Praktické rady, ktoré žiaci kynológie získajú, budú  aplikovať v príprave šteňaťa počas celého roka pod vedením majstra odborného výcviku, Ing. Martina Majera.

Projekt „Zvýšenie senzibility mládeže a jej informovanosti o problematike nevidiacich“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového projektu Dôvera, bude trvať počas celého školského roka. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o problematike nevidiacich a slabozrakých, predstaviť problematiku tyflokynológie a získať ambasádorov z radov študentov, ktorí k prispejú k podpore komunity nevidiacich.

Celzi1