Informácie o projekte

Začiatok projektu: 01.03.2019
Koniec projektu: 31.08.2019
Celkové trvanie projektu: 6 mesiacov

Finančná podpora: 1 495,- €

Cieľom projektu je priniesť zlepšenie kvality života pre ľudí, ktorí sú telesne či mentálne handicapovaní alebo ľudí starých a opustených v zariadeniach DSS v Lučenci a v Kalinove. Aktivity budú realizované prostredníctvom študentov SOŠ hotelových služieb a dopravy odboru kynológia s vycvičenými psíkmi formou osobných návštev a canisterapie pod dohľadom erudovaného inštruktora.

Uvedený projekt by mal vo finálnej fáze zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov, klientov DSS ako aj detí s poruchou autistického spektra a zároveň poukázať na neustále aktuálnu problematiku komunitnej pomoci a sociálnej angažovanosti. Zlepšením života klientov by sa mala zaistiť ich lepšia inklúzia do reálneho života, zlepšiť ich mentálny ale aj fyzický stav (napr. zabezpečený radosťou z pravidelnej návštevy so psíkmi, prechádzok, chuťou vykonávať nejakú činnosť, zníženie depresívnych stavov spôsobených smútkom z opustenosti blízkych osôb, a pod). Zároveň sa prispeje k nárastu uvedomenia si sociálnej pomoci občanom u mladých ľudí.

Sekundárnym cieľom projektu je podporiť a zvýšiť povedomie mladých ľudí – študentov v sociálnej sfére ktorá je založená na pomoci slabším.

Projekt zahŕňa tri piliere – inovatívnosť, zodpovednosť a komunitu, a predstavuje pozitívny spoločenský dopad udržateľného charakteru v danej lokalite a cieľovej skupine. Finančné prostriedky získané z Nadačného fondu „Deti v bezpečí“ poisťovne Kooperatíva v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska budú použité na nákup interaktívnych edukačných pomôcok pre interaktívne aktivity s klientmi v rámci canisterapie.