V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Termíny konania prijímacích skúšok:

1.termín prijímacích skúšok je 11. mája 2020 – pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú ako prvú v poradí podania prihlášky na SŠ

2.termín prijímacích skúšok je 14. mája 2020 – pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú ako druhú v poradí podania prihlášky na SŠ

Prijímacie skúšky musia absolvovať všetci žiaci ZŠ, ktorí sa prihlásili na študijné odbory. Na základe dosiahnutého počtu bodov bude komisiou stanovené poradie, ktoré bude rozhodujúce pre prijatie žiaka na školu. Prijímacie skúšky nemusí absolvovať žiak, ktorý v Monitore v obidvoch predmetoch dosiahol viac ako 90 %. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň konania prijímacích skúšok v budove školy, v ktorej žiak absolvoval prijímacie skúšky.

Kód a názov odboruPrijímacia skúška/predmetPočet bodovPočet bodov MonitorPočet bodov za priemer 8. a 9. ročníkCelkový počet bodov
2697 K mechanik elektrotechnikSJL/M100/10050/5050/50400
6362 M kozmetička a vizážistkaSJL/M100/10050/5050/50400
6323 K hotelová akadémiaSJL/CUJ100/10050/5050/50400
4210 M 17 agropodnikanie –chov koní a jazdectvoSJL/Bio100/10050/5050/50400
4210 M 04 agropodnikanie –farmárstvoSJL/Bio100/10050/5050/50400
6405 K pracovník marketingu – cestovný ruchSJL/M100/10050/5050/50400
6444 K čašník, servírkaSJL/M100/10050/5050/50400
4210 M 18 agropodnikanie – kynológiaSJL/Bio100/10050/5050/50400

Bodovanie žiaka je stanovené nasledovným spôsobom:

Priemer zo ZŠ:                                                         Body za Monitor

1,00 – 1,50 – 50 bodov                                             100 % – 90 % – 50 bodov

1,51 – 2,00 – 40 bodov                                             89,9 % – 70 % – 40 bodov

2,01 – 2,30 – 30 bodov                                             69,9 % – 60 % – 30 bodov

2,31 – 2,50 – 20 bodov                                             59,9 % – 40 % – 20 bodov

2,51 – 3,00 – 10 bodov                                             39,9 % – 30 % – 10 bodov

3,01 – 3,30 –    5 bodov                                             29,9 % – 20 % –   5 bodov

  • Počet bodov za prijímacie skúšky v stanovených predmetoch je v rozmedzí 0 – 100 bodov za každý predmet.
  • Po ukončení prijímacích skúšok a ich zverejnení na budove školy bude žiakom doručené písomné rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do piatich dní. Zároveň bude stanovený aj termín pre doručenie zápisných lístkov. V prípade, že zákonný zástupca neodovzdá v stanovenom termíne zápisný lístok, alebo do stanoveného termínu neoznámi dôvod jeho neodovzdania, bude rozhodnutie o prijatí žiaka na školu zrušené a poradie prijatia sa bude posúvať.
  • Uchádzači o učebné odbory budú prijatí bez prijímacích skúšok. Poradie uchádzačov bude stanovené podľa vyššieho hodnotenia a dosiahnutých výsledkov  Monitoru zo ZŠ.
  • V prípade rovnosti bodov dosiahnutých v prijímacom konaní bude rozhodovať lepší výsledok žiaka zo ZŠ, a to v I. polroku 9. ročníka.
  • V prípade prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné, aby zákonný zástupca pri zápise predložil žiadosť o individuálnu integráciu žiaka spolu so správami zo špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 boli prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 17. 1. 2020 a Radou školy 24. 1. 2020. 

Lučenec, dňa 24. 01. 2020

Mgr. Juraj Vitek

riaditeľ školy

Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021