Základným cieľom OZ je podpora a rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít vo všetkých formách a typoch vzdelávania. V spolupráci s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, školskou samosprávou, orgánmi štátnej správy a verejnosťou bude OZ skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Činnosť združenia je zameraná na zvyšovanie kvality formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania osôb so záujmom o vzdelávanie.

 

V stredu 17. 4. 2019 sa v Lučenci konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Občianskeho združenia.

Bol zvolený výbor združenia v zložení:

Mgr. Andrea Slížovápredseda
Ing. Ivana Najpauerovátajomník
PhDr. Iveta Erlichová

Dozorná rada bude pracovať v zložení:

  • Mgr. Juraj Vitek
  • Ľubica Gajdošíková
  • Ing. Rastislav Gáfrik