V školskom roku 2019/2020 otvárame externé štúdium v nasledovných odboroch:

.

2-ročné nadstavbové štúdium, končiace maturitnou skúškou

.

Učebné odbory: štúdium sa končí výučným listom

.

Prihlášky prosím zasielajte poštou, prípadne doručte osobne na adresu:

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec.

.

Pri nadstavbovom štúdiu zašlite spolu s prihláškou aj kópiu výučného listu.

Pri učebných odboroch zašlite spolu s prihláškou aj kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

.

Riaditeľstvo SOŠHSaD Lučenec