Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Toto umožňuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14. júna 2018 novelizovaný. Dňa 30. mája 2019 vedenie školy iniciovalo stretnutie s predstaviteľmi Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a zamestnávateľmi v našom regióne, s ktorými škola spolupracuje, za účelom oboznámenia prítomných so zmenami v zákone týkajúcimi sa najmä:

  • predĺženie obdobia na podpis učebnej zmluvy do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka;
  • možnosť podpisu učebnej zmluvy až do 31. januára príslušného školského roka, ak sa nenaplnil počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie;
  • možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania viacerými zamestnávateľmi predovšetkým malými a strednými podnikmi;
  • zrušenie horného limitu odmeny pre žiaka za každú hodinu vykonanej produktívnej práce;
  • odstránenie krátenia mzdového normatívu stredným odborným školám;
  • zníženie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania;
  • zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa alebo v dielni, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania;
  • ustanovenie pozície hlavného inštruktora, ktorý môže viesť počas praktického vyučovania rovnaký počet žiakov ako majster odbornej výchovy a koordinovať činnosť viacerých inštruktorov; a ďalšie.