V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňuje SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: majster odbornej výchovy
Voľné pracovné miesto s dobou nástupu  od 01.09.2019: majster odbornej výchovy
Úväzok: plný úväzok
Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list 2682 K Mechanik počítačových sietí
Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2019
Kontakt: sekretariat@soslc.sk, 047/43 236 91
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list 2682 K Mechanik počítačových sieti v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, osobne alebo e-mailom na  adresu sekretariat@soslc.sk  do 20.08.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.