Rada školy

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti fungovania školy ako sú počty prijímaných žiakov, návrhy na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, návrh školského vzdelávacieho programu, návrh rozpočtu školy, k vykonávaniu podnikateľskej činnosti školy, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, k správe o výsledkoch hospodárenia školy ako aj ku koncepčnému zámeru rozvoja školy.

Zloženie rady školy:
predseda rady školy: Ing. Anna Václavíková
delegovaní členovia za BBSK: meno
  Mgr. Jana Slačková
  Ing. Branislav Hámorník
  MUDr. Juraj Pelč
  Ing. Jaroslav Tóth
volení členovia za: meno
pedagogických zamestnancov Ing. Anna Václavíková
pedagogických zamestnancov Mgr. Danica Prepelicová
nepedagogických zamestnancov Ľubica Gajdošíková
rodičov Andrea Horváthová
rodičov Diana Jackuliaková
rodičov Róbert Bodor
žiakov Michaela Klimentová

 

Predmetové komisie

Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy.

Predmetové komisie v školskom roku 2019/2020

Žiacka školská rada

 

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, zároveň sa stretávajú a snažia sa organizovať rôzne akcie.

Zoznam členov Žiackej školskej rady

Štatút Žiackej školskej rady

 

 

Koordinátori

 

Výchovné poradenstvo: PaedDr. Ľubica Vajsová
Mgr. Henrieta Hukelová
Sociálny pedagóg: PhDr. Iveta Erlichová
Protidrogová prevencia: PaedDr. Ľubica Vajsová
Mgr. Mária Kotmanová
Správca siete a IKT: Ing. Patrik Koštialik
Vedenie školskej kroniky: Mgr. Henrieta Hukelová
Evidencia a správa učebníc: Ing. Erika Királyová
Mgr. Patrícia Voglová
Ing. Alena Miklušová
Organizácia vzdelávacích kurzov: Ing. Edita Hlodáková
Zodpovednosť za BOZP a PO: Ing. Peter Obuch
Technik pre CO: Ing. Ľubomír Matuška