Kód odboru: 63 62 M

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Učebný odbor určený pre:  dievčatá

Charakteristika odboru

Absolventi tohto odboru majú uplatnenie v kozmetických salónoch, v súkromnom podnikaní, v prevádzkach hotelov, v liečebných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách, prípadne ako súkromný dealeri kozmetického materiálu a pomôcok.  Žiaci sa pripravujú na kvalifikovanú prácu  v kozmetických salónoch, môžu sa uplatniť aj v obchodnej sfére kozmetického priemyslu,  v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách.

Žiačka po ukončení štúdia:

 • má vedomosti a schopnosti určiť typ pleti zákazníčky , vie zvoliť vhodný spôsob ošetrenia jej pleti , vhodný typ naparenia, masky, zábalu
 • teoretické vedomosti o typológii tváre, farebnej typológii, optickom pôsobení farieb pri líčení a korekciách tváre
 • ovláda pracovné postupy s ohľadom na dodržiavanie technologických postupov s prihliadnutím na individuálne želanie zákazníčky
 • ovláda kompletné  kozmetické ošetrenie tváre a tela manuálne a s prístrojovou technikou,
 • ovládať rozličné druhy líčenia a korekcie na základe estetických princípov, módnych trendov a zosúladiť ich s celkovým vzhľadom
 • zvládne obsluhu a údržbu najmodernejších prípravkov, prístrojov a pomôcok v kozmetických salónoch
 • má logické myslenie, schopnosť aplikovať vedomosti pri riešení problémov, dokáže viesť základnú poradenskú službu
 • má vedomosti o základných ekonomických pojmoch a kategóriách, o podnikateľskej činnosti a dokáže organizovať a riadiť činnosť prevádzky
 • komplexné vedomosti o zásadách bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

Organizácia vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie v prevádzke školy – kozmetike.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

 • rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:
  • kurz úpravy vlasov – 2. ročník
  • kurz trvalá na mihalnice – 3. ročník
 • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Facebook: Kozmetika SOŠ HSaD Lučenec