Kód odboru: 6405 K

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Žiaci sa v tomto odbore učia ako vzbudiť záujem domácich aj zahraničných turistov o našu malú krajinu, ako im priblížiť kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska a najmä umeniu „prinútiť“ návštevníkov, aby túžili navštíviť danú lokalitu ešte raz.
Široká paleta odborných predmetov z oblasti ekonomiky, cudzích jazykov, cestovného ruchu a najmä marketingu zaručí dostatočné znalosti pre uplatnenie v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu a praktického marketingu a v neposlednom rade i možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Praktické vyučovanie je spestrené rôznymi exkurziami, výstavami a veľtrhmi zameranými na cestovný ruch. Keďže cestovný ruch je o spoznávaní, cestovaní a zážitkoch, naším cieľom je poskytnúť žiakom čo najviac možností prostredníctvom zážitkového učenia.

Prax v:
• cestovných kanceláriách
• hoteloch
• múzeách a galériách
• informačných centrách
• turistických centrách

Mimoškolské aktivity:
• podnikanie v CR
• študentská spoločnosť (cestovná kancelária)
• aplikovaná ekonómia
• tvorivá dielňa
• jazykové a športové aktivity (krúžky)

Školské aktivity:
• lyžiarsky výcvik
• plavecký výcvik
• kurz ochrany človeka a prírody

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

  • rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:
    • animačný kurz – 2. ročník
    • účtovníctvo v programe ALFA PLUS – 3. ročník
    • sprievodcovský kurz – 4. ročník
  • pracovné oblečenie v 1. ročníku

Facebook: marketing-cestovný ruch soš hsad lučenec