Kód odboru: 4228 M

Forma štúdia: denné štúdium

Dĺžka štúdia: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Uplatnenie absolventov:

  • odborné činnosti pri príprave, technickom a technologickom zabezpečení záhradníckej výroby
  • záhradné úpravy a záhradný dizajn, spracovanie a predaj záhradníckych výrobkov
  • odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru
  • podnikateľská činnosť spojená s projektovaním záhradných exteriérov
  • vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania

Absolvent je pripravený na výkon riadiacich odborných činností, pre ktoré je podmienkou získanie úplného stredného odborného vzdelania v záhradníctve, ktoré mu umožní zabezpečovať riadiace činnosti pri produkcii záhradníckej výroby s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby. Absolvent ovláda problematiku ochrany životného prostredia a problematiku obnovy a tvorby krajiny.