Kód odboru: 2487 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Učebný odbor určený pre: chlapcov a dievčatá

Charakteristika odboru

Absolvent učebného odboru autoopravár  je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach opravárenstva, priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať odborné činnosti pri opravách osobných a nákladných áut. Ovláda nastavenie, údržbu prípravkov a diagnostických zariadení, obsluhu a údržbu potrebného náradia, kontrolu, posudzovanie a meranie súčiastok, ošetrovanie bežných dopravných prostriedkov. Rozsahom získaných vedomostí a zručností je spôsobilý vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti automobilového a strojárenského priemyslu s možnostou pracovného uplatnenia ako diagnostik, logistik, opravár, zvárač, vodič osobnej a nákladnej dopravy.

Žiak po ukončení štúdia bude:

  • vedieť základné ekonomické pojmy a vzťahy v organizácii výroby a predaja strojárskych výrobkov, súčiastok a áut v podmienkach trhového mechanizmu
  • dokáže rozlišovať bežné materiály
  • pozná podstatu ručného spracovania kovov, montáží, opráv áut a podstatu strojného obrábania materiálov
  • vie správne a samostatne čítať jednoduché technické výkresy, technologické a pracovné postupy a podľa nich určiť tvar súčiastok, ich rozmery, tolerancie a drsnosť povrchu
  • pozná základné právne normy a predpisy, odbornú terminológiu pre oblasť automobilizmu, strojárenskej a kovospracúvacej výroby
  • zvláda základy komunikácie so zákazníkmi a podstatu interpersonálnych vzťahov.

Benefity poskytované školou

Automechanik má možnosť:

  • rozšíriť si vzdelanie v kurze na získanie vodičského preukazu – 3. ročník
  • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Karosár má možnosť:

  • absolvovať kurz na získanie zváračského preukazu – 3. ročník
  • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Organizácia vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie prebieha v autodielni na Zvolenskej ceste č. 83.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v 2-ročnom študijnom odbore 2493 L predaj a servis vozidiel, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Facebook:
https://www.facebook.com/Mechanik-SOS-HSaD-105574944189482/?modal=admin_todo_tour