Kód odboru: 6426 L

Forma štúdia: denné 2-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Nadstavbové štúdium určené pre: chlapcov aj dievčatá z 3-ročného učebného odboru kaderník.

Charakteristika odboru

Študijný odbor vlasová kozmetika prehlbuje a rozširuje odborné a praktické vedomosti a schopnosti absolventov 3-ročného odboru Kaderník. Absolvent odboru vlasová kozmetika je schopný samostatne pracovať v oblasti manažovania kaderníckych a vizážistických služieb a je schopný samostatnej podnikateľskej činnosti. Odbor umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania. Absolventi ovládajú kompletné  kozmetické ošetrenie vlasov manuálne a s prístrojovou technikou, ovládajú rozličné druhy ošetrovania vlasov, rôzne techniky predlžovania vlasov podľa módnych trendov a zosúladenia ich s celkovým vzhľadom, vedia citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi.  

Žiak po ukončení štúdia bude:

  • vedieť posúdiť kvalitu vlasov a vlasovej pokožky
  • používať vlasové kozmetické prípravky
  • ovládať základné kadernícke postupy a technológie pri tvorbe zložitých spoločenských a večerných účesov
  • vedieť používať vlasové doplnky s prevedením úpravy účesu vysoko náročným spôsobom
  • vedieť využívať nové pracovné techniky v kaderníckej praxi
  • mať vedomosti a zručnosti o základoch pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk
  • mať vedomosti o riadení prevádzky.

Organizácia vyučovania Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste, prax je realizovaná v kaderníckom salóne školy.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy realizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.