Kód odboru: 2954 H

Forma štúdia: denné trojročné štúdium určené pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky, ukončená výučným listom

Podmienky prijatia:

– úspešné absolvovanie ZŠ

– zdravotná spôsobilosť

Uplatnenie absolventa:

– sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch,

– v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícii a ďalších službách, ako aj na samostatné podnikanie,

– sú spôsobilí zaradiť sa do práce v mäsopriemysle alebo pracovať samostatne v mäsiarskych príp. gastronomických prevádzkach,

– je možné pokračovať nadstavbovým štúdiom, ktoré končí maturitou.

Absolvent tohto odboru by mal poznať základy jatočníctva, základné druhy mäsiarskych výrobkov, technologické postupy výroby, príslušné normy platné pri výrobe a kontrole mäsiarskych výrobkov, princípy a prevádzku mäsiarskych poloautomatických i automatických strojov a zariadení, zásady hygieny a sanitácie, psychológiu predaja, zásady predaja mäsa a mäsových výrobkov, zásady aranžovania a propagácie potravinárskeho tovaru.

Absolvent by mal vedieť pripraviť suroviny na výsek a výrobu rôznych druhov mäsových výrobkov, vyrobiť určené mäsové výrobky, upraviť mäso na predaj, aplikovať základné techniky balenia, zásady správneho skladovania a mal by vedieť profesionálne komunikovať so zákazníkom.

Po úspešnom absolvovaní záverečnej odbornej skúšky žiak získa výučný list ako doklad svojho stredného odborného vzdelania.

Benefity poskytované školou

Žiak dostane v 1. ročníku zadarmo pracovné ošatenie.

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec