Učebný odbor: 6460 H predavač

Forma a typ štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky

Odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania: po 3. roku prípravy záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: úspešným ukončením štúdia záverečnou skúškou je schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): nadstavbové štúdium v odbore prevádzka obchodu

Profil absolventa: 

  • Po ukončení prípravy samostatne zvládne technológiu objednávania, príjmu, skladovania, ošetrovania, vystavovania a odborného predaja celého sortimentu tovaru s rozšírenými znalosťami sortimentu v daných zameraniach.
  • Ovláda praktické činnosti skladovania tovaru, spôsoby a metódy ochrany úžitkovej hodnoty tovaru, starostlivosť o kvalitu, pozná správne označovanie akosti, vie vykonávať odbornú poradenskú službu, ovláda pracovné činnosti maloobchodu a veľkoobchodu, hospodárske písomnosti predaja pri využití výpočtovej techniky.
  • Absolvent učebného odboru predavač ovláda základné činnosti spojené s manipuláciou tovaru v maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti, práce spojené so samostatným predajom tovaru.
  • Pozná sortimentovú skladbu tovaru, vie vykonávať odber a prebierku tovaru, skladovanie a ošetrovanie tovaru, vystavovanie a aranžovanie v predajni, darčekovú úpravu tovaru.
  • Ovláda administratívne práce spojené s obchodovaním, vie odborne komunikovať so zákazníkom.
  • Absolvent môže zastávať funkciu pokladníka, zaučeného predavača alebo skladového zamestnanca v maloobchodnej a veľkoobchodnej prevádzke.

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Nároky sú aj na praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania. Je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a a vysvedčenie o záverečnej skúške. Je pripravený na povolanie a priamy vstup na trh práce. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

Benefity poskytované školou

Žiak dostane v 1. ročníku zadarmo pracovné ošatenie.