• Podmienkou úspešného vstupu absolventov na trh práce je adekvátne vzdelávanie a príprava, podmienené systémovým prístupom a aktívnou účasťou zamestnávateľských subjektov k riešeniu oblasti jeho cieľov, obsahu a štruktúry.
  • Hlavným motívom koncentrácie odborného vzdelávania a prípravy do Centier odborného vzdelávania a prípravy (COV) v jednotlivých odvetviach priemyslu je možnosť pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania.
  • Zámerom je koncentrovať výučbu jednotlivých študijných a učebných odborov do centier, ktoré tak môžu účinnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi, zvýšiť kvalitu a efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách a zabezpečiť proporcionalitu všeobecného a odborného vzdelávania v súlade so strategickými zámermi štátnej vzdelávacej politiky.
  • Poslaním COV je zabezpečiť odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania nad rámec činností stanovených školským vzdelávacím programom. Dôraz bude klásť hlavne na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce.
  • Bude slúžiť nielen na vzdelávanie svojich študentov, ale tiež na odborné vzdelávanie zamestnancov a celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce.
  • Keďže sa človek učí celý život a v dnešnej dobe je vzdelanie základom pre ďalší osobný rast a rozvoj, preto vám naše COV ponúka kvalitnejšiu výučbu na veľmi kvalitnej technickej vybavenosti.
  • Uvedomujeme si toto poslanie o to viac, že sme si predsavzali, že najlepším uznaním našej práce bude spokojnosť našich študentov a zamestnávateľov.

Poslanie COV