Hlavné úlohy, ktoré bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy plniť sú:

 • zabezpečenie kvalitného odborného vyučovania žiakov strednej odbornej školy
 • zabezpečenie kvalitného praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy
 • zabezpečenie akreditovaných rekvalifikačných kurzov pre potreby zamestnávateľov a ÚPSVaR
 • poskytovanie poradenských služieb zamestnávateľom
 • preškoľovanie pedagógov odborných predmetov so zameraním na nové technológie
 • zabezpečenie služieb pre zamestnávateľov
 • príprava učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy, ich preškolenie na nové technológie
 • preškoľovanie majstrov odbornej prípravy so zameraním na nové technológie
 • pripravovať a preškoľovať zamestnancov firiem na základe ich požiadaviek
 • v rámci regionálneho pôsobenia zabezpečiť súčinnosť procesu výchovy a vzdelávania pre všetky satelitné a participujúce školy
 • poskytovať odborné poradenstvo vo všetkých odboroch, ktoré má škola v sieti
 • pripravovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací systém na základe požiadaviek zamestnávateľov
 • vytvoriť sieť prednášok pre verejnosť, seniorov, ženy v domácnosti, počítačové kurzy, krátkodobé vzdelávacie kurzy podľa odborností.