Jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka je jeho voľba, kam po ukončení štúdia na základnej škole budú smerovať jeho kroky. Jeho rozhodnutie by malo byť spojením schopností a daností, s pocitom potrieb vlastnej realizácie v profesii či povolaní, ktoré sa mu páči a v ktorom sa chce v budúcnosti realizovať.

Pedagogický kolektív

Naša škola má nato všetky predpoklady. Mnohoročný vývoj školy a jej historický základ dáva dobré predpoklady nato, aby sa na škole za tento čas vytvoril veľmi dobrý a kvalitný pedagogický kolektív, ktorý veľmi rýchlo reaguje na všetky novinky v oblasti novej techniky, nových foriem práce a modernej prípravy žiakov vo vyučovacom procese, ktoré škola ponúka žiakom.

Stredná odborná škola sa nachádza v okresnom meste Lučenec. Na škole pracuje celkom 148 zamestnancov z toho 93 pedagogických na troch pracoviskách teoretickej výučby a na troch pracoviskách odborného vyučovania. Všetci pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci školy sú vysokokvalifikovaní a odborne spôsobilí.

Mimoškolské aktivity

V škole sa realizujú rôzne záujmové a voľnočasové aktivity, množstvo krúžkov zameraných na športovo-pohybové aktivity, jazykové zručnosti, IKT zručnosti, ale tiež prípravu na prijímacie skúšky na VŠ a množstvo ďalších.

Okrem krúžkov škola ponúka žiakom aj možnosť absolvovania rôznych kurzov, ktorými si môžu dopĺňať vzdelanie z iných oblastí, ako študujú a byť tak lepšie pripravení, po ukončení štúdia, pre trh práce.

Žiaci úspešne reprezentujú svoju školu i odbory, v ktorých študujú. Aktívne sa zapájajú do rôznych súťaží z oblasti gastronómie, cestovného ruchu, obchodu a agropodnikania, kaderníctva, automobilizmu, vedomostných súťaží, súťaží zručností, športových súťaží, z oblasti jazdectva v rámci školy, ale aj okresu, kde dokazujú svoje schopnosti a umiestňujú sa s úspechmi.

Vlastné prevádzky

Škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, s možnosťou ubytovania žiakov v domove mládeže, sídliacom v budove hotelovej akadémie, ktorá je súčasťou školy. Žiaci sú ubytovaní na dvoj a trojposteľových izbách. Majú možnosť stravovania sa v školskej jedálni alebo v strediskách praktického vyučovania. Škola má svoj vlastný autoservis, prevádzky kaderníctva, kozmetiky, reštauračných služieb, cukrársku výrobu a školský majetok.

Pilotné programy

Stredná odborná škola v Lučenci je súčasťou pilotných programov Slovenskej republiky a VÚC. Moderný súčasný trend škola napĺňa svojou účasťou v troch pilotných programoch ako jediná na Slovensku. V rámci Združenia automobilového priemyslu je jedna z trinástich škôl na Slovensku, vybraná na prípravu a výchovu odborníkov pre automobilový priemysel, je oprávnená používať logo ZAP (Združený automobilový priemysel). Druhý pilotný program je zameraný na rozvoj a skvalitnenie gastronómie pod názvom GASTRO, kde je škola zaradená spolu so školami z Francúzska, Dánska a Poľska. Tento program zaručuje rozvoj kuchárov, čašníkov, cukrárov, pekárov, mäsiarov tak, aby platnosť bola uznávaná Európskou úniou. Tretí pilotný program je venovaný rozvoju IKT – informačno-komunikačným technológiám, na ktorých škola spolupracuje so Štátnym inštitútom odboru vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Autoškola

Stredná odborná škola v Lučenci v školskom roku umožňuje tiež žiakom urobiť si vodičský preukaz skupín A, B v autoškole, ktorú škola zriadila vo svojich vlastných priestoroch za dostupné finančné prostriedky. Škola pri vyučovaní využíva nielen svoje priestory, ale aj dielne, ktoré slúžia pre výuku žiakov pre automobilový priemysel, a zároveň aj materiálové vybavenie, ktoré má škola k dispozícii pre údržbu motorových vozidiel.