Sídlo riaditeľstva:

Zvolenská cesta č. 83, 98401 Lučenec

Škola patrí medzi najväčšie na Slovensku, preto príprava žiakov prebieha v niekoľkých budovách rozmiestnených v meste Lučenec:

Zvolenská cesta č. 83 – v areáli sa nachádzajú budovy, v ktorých prebieha teoretické vyučovanie a odborný výcvik pre odbory: pracovník marketingu s blokom učiva zameraným na cestovný ruch; čašník, servírka; spoločné stravovanie; kuchár; hostinský, cukrár a kozmetička.

Na Zvolenskej ceste č. 83 je jedna veľká trojposchodová budova. Na treťom poschodí sídli riaditeľstvo školy, ostatné poschodia sú využívané na teoretické vyučovanie. Je tu 28 učební z toho 2 na výučbu informatiky, 1 ekonomických predmetov, 3 gastronomických predmetov, učebňa etiky a náboženstva, telocvičňa a posilňovňa. Žiaci sú zaradení do 21 tried. Hlavná budova je prepojená s jednoposchodovou, ktorá slúži na odborný výcvik. Tri ďalšie samostatné jednoposchodové budovy sú určené pre odborný výcvik cukrár, čašník, servírka, pracovník marketingu, spoločné stravovanie, kozmetička – vizážistka. V areáli je prízemná budova – školská jedáleň a školský bufet. Nachádza sa tu tiež športové ihrisko.

M. Rázusa č. 61 – v budove sa pripravujú žiaci pre odbor hotelová akadémia. Štvrté a piate poschodie je určené pre ubytovanie žiakov.

Na ulici M. Rázusa sa nachádza päťposchodová budova. Tri poschodia sú určené pre vyučovanie odboru hotelová akadémia. Je tu 13 učební, z toho tri učebne gastronomických predmetov a dve multimediálne učebne. Žiaci sú zaradení do 10 tried. Štvrté a piate poschodie slúži ako školský internát.

Haličská cesta č. 5 – budovy sú určené pre teoretickú prípravu žiakov odborov: vlasová kozmetika, kaderník, mechanik počítačových sietí, autoopravár.

Haličská cesta 9/A – vyučovanie odborov: agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo, agropodnikanie – kynológia, záhradnícka výroba a služby, kozmetička a vizážistka

Na Haličskej ceste sú dve jednoposchodové budovy. Na teoretické vyučovanie sa využíva 25 učební, z toho jedna učebňa na strojopis a tri na informatiku. Žiaci sú zaradení do 29 tried. Súčasťou je prízemná budova, v ktorej sú štyri odborné učebne na strojopis a informatiku. Pri škole sa nachádzajú športové ihriská a tenisové kurty. Súčasťou školy je aj školská jedáleň a športová hala na ulici J. Fándlyho. V športovej hale je veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, šatne, hygienické zariadenie, kabinety a skladové priestory.

Škola má svoj vlastný autoservis, prevádzky kaderníctva, kozmetiky, školský majetok a zariadenia reštauračných služieb. Škola disponuje dvomi reštauráciami v centre mesta, Hviezda – reštaurácia pre základnú formu obsluhy, HA-Inclusive – reštaurácia pre zložitú formu obsluhy.