Maturitná skúška

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),

b) cudzie jazyky dňa 13. marca 2019 (streda),

c) matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok),

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2019 (piatok).

2. Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríla 2019.

4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠVVaŠ SR.

5. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na www.nucem.sk
.