Maturitná skúška

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),

b) cudzie jazyky dňa 18. marca 2020 (streda),

c) matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 (piatok).

2. Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020.

4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí NÚCEM.

5. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na www.nucem.sk
.