Opravné termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Informácie na stránke NUCEM


Interná časť maturitnej skúšky

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

Interná časť sa v tomto školskom roku neuskutoční v klasickej podobe. Maturitné vysvedčenie vznikne spriemerovaním predošlých známok.

Výsledné známky sprístupní škola žiakovi do 12. mája. Ak žiak s priemerom súhlasí, tým v podstate zmaturoval. Nesúhlas so známkou z niektorého predmetu musí písomne oznámiť do 15. mája. Žiaci, ktorí s výslednou známkou nesúhlasia, absolvujú „klasickú“ internú časť maturitnej skúšky.

Takáto administratívna maturita sa nevzťahuje na predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiaci však môžu požiadať o jej zrušenie, a to do 7. mája.

Opravná maturitná skúška z roku 2018/2019 sa neruší.  Žiaci, ktorí opakujú externú časť maturitnej skúšky, budú maturovať od 3. do 8. septembra.

Záverečné skúšky sa budú tiež vykonávať podľa priemeru.

Školský rok sa pre posledné ročníky všetkých typov stredných škôl skončí  7. mája 2020, dokedy musí byť vystavené aj vysvedčenie. Spolu s maturitným vysvedčením ho škola vydá najneskôr 30. júna.

Podrobnejšie informácie na stránke MŠVVaŠ SR:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/


Určenie skupín príbuzných predmetov

Určenie skupín predmetov pre maturitnú skúšku

Určenie skupín predmetov pre záverečné skúšky