Žiaci tretieho ročníka študijných odborov (3. A, 3. IČ) absolvovali v dňoch 16. – 18. 5. 2022 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pohybu v prírode a z pretekov, ktoré zlučovali viac aktivít. Program kurzu bol volený tak, aby sa ním rozšírili vedomosti študentov, precvičili ich požadované zručnosti a prehĺbili návyky z učiva ochrany života a zdravia.

Zdravotníckou prípravou sme sa snažili študentov naučiť, ako postupovať pri záchrane ľudského života, ako správne reagovať v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote, či ako sa chovať pri požiari. To všetko prebehlo pri návšteve Hasičskej zbrojnice v Lučenci.

Záverečné preteky preverili vedomosti a zručnosti získané absolvovaním účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch. Preteky boli zamerané na tímovú prácu družstva pri plnení úloh zo zdravotníckej prípravy a v prekonávaní prekážok pri ich realizácii.

V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod Koháryho dolinou, ktorý bol ukončený spoločnou opekačkou. Záver kurzu vyvrcholil spoločným výstupom na hrad Šomoška.

Počasie nám prialo, stanovené úlohy sme splnili, triedne kolektívy sa zasa stmelili, aby sa pustili do práce v novom školskom roku.                              

                                                                                              Mgr. Roman Šupina