Vážení rodičia,

Postup ustanovenia rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. vyberám z nich relevantné ustanovenia:

§25 zákona 596/2003 Z.z.

ods. (6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj

alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden

zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú

zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.

§ 1 vyhlášky 291/2004 Z.z.

ods. (5) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia (ďalej len „volič“); takisto vyzve žiacku školskú radu príslušnej strednej školy na uskutočnenie voľby zástupcu žiakov do rady školy.

ods. (6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

ods. (7) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade školy.

§3 vyhlášky 291/2004 Z.z.

ods. (1) V stredných školách a v špeciálnych stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, sa ustanovuje rada školy ktorá má najviac 11 členov. Tvoria ju:

pís. c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy alebo školského zariadenia

Po dohode so zástupcami rady rodičov Vám predkladám tento postup.

Do pondelka 12.9 2022 prijímam na adrese SOŠ HSaD, Rázusova 61, Lučenec, kancelária zástupkyne pre teoretické vyučovanie Mgr. A Slížovej ďalšie návrhy na kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy kde má navrhnutý dieťa, bude priložená formulácia ”navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx”. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

Na utorok 13.9.2022 o 14.00 hod. elektronickou poštou zvolám stretnutie rodičov všetkých žiakov školy do jedálne školy, kde bude jediný bod programu ”doplňujúca voľba zástupcov rodičov v rade školy“. Ak o 14.15.nebude podľa prezenčných listín nadpolovičná väčšina  rodičov vyhlásim na ten istý deň o 15.15 hod. opakovanú voľbu, kde na zvolenie zástupcov rodičov do rady školy bude potrebná nadpolovičná väčšina prítomných rodičov.

Z predkladaných kandidátov sa v tajnej voľbe budú voliť dvaja zástupcovia rodičov v rade školy a najviac traja náhradníci. Na základe výsledkov tajných volieb sa spraví poradovník, z ktorého kandidáti s počtom hlasov prevyšujúcich polovicu prítomných rodičov sa stanú členmi rady školy. Ak by takýmto postupom neboli zvolení dvaja zástupcovia, bude sa hlasovať aklamačne o kandidátoch v poradí podľa počtu hlasov z tajného hlasovania.

Mgr. Andrea Slížová, poverená Radou rodičov pri SOŠ HS a D Lučenec na spoluprácu pri administrácii volieb.