Príprava darčekov na Farmársky deň – 21. 4. 2022

V predvečer Farmárskeho dňa na Školskom majetku sme v ŠI vyrábali malé farebné darčeky s cukríkmi. Chceli sme sa aj my na školskom internáte podieľať na príprave podarúnkov pre deti, ktoré sa budú zúčastňovať rôznych súťaží a hier.

A takýto bol výsledok: farebné cukríkové medaily

Prednáška o kriminalite – 31. 3. 2022

Prednáška – PREVENCIA  SOCIÁLNO – PATOLOGICKÝCH  JAVOV

Dnešný podvečer nám vyplnila čas v školskom internáte prednáška na tému TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH s kpt. Bc. Pavlom Látkom, referentom špecialistom prevencie vnútorného oddelenia OR PZ v Lučenci.

Kriminalita, drogová závislosť a iné sociálno-patologické javy sa stávajú bežnou súčasťou nášho života a žiaľ, aj života mladej generácie, čo je pre každú spoločnosť nebezpečné a preto rastú nároky na dôslednú, včasnú a účinnú prevenciu proti takémuto správaniu a nezdravých, všeobecne neakceptovateľných spoločenských javov, pretože porušujú sociálne, morálne a právne normy v spoločnosti.

Negatívne faktory – ako rôzne druhy násilia, agresivita, neznášanlivosť, ktoré vyúsťujú do šikanovania, záškoláctva, toxikománii, krádeží, kriminality, čoraz intenzívnejšie môžu prenikať do spôsobu života, zvykov a hodnotového systému mladých ľudí.

Škola zohráva významnú úlohu v prevencii a riešení násilia i keď rodinu úplne nahradiť nemôže. Škola svojím vplyvom, svojimi možnosťami, svojou kultúrou i atmosférou, kvalifikovaným personálom v oblasti výchovy a vzdelávania má súčasne zo všetkých iných spoločenských inštitúcii najlepšie podmienky a možnosti riešiť zložité  problémy svojich žiakov.

Nezastupiteľnou súčasťou takejto prevencie našej školy je aj spolupráca s orgánmi prevencie OR PZ v Lučenci

Dnešný podvečer od 18.00 do 19,30 nám v školskom internáte vyplnila čas v školskom internáte pozoruhodná špeciálna prednáška pána kpt. Bc. Pavla Látku, zameraná na tému trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Pán kpt. Látka prostredníctvom slajdov v prezentácii na veľkoplošnej obrazovke vysvetlil pojmy – čo je to priestupok, čo je prečin, čo je trestný čin. Prednáška bola koncipovaná tak, aby ju žiaci pochopili a to prevažne príkladmi zo života a praxe. Šikanovaniu a najmä kyberšikane venoval väčšiu pozornosť, keďže mladým ľudom môže spôsobiť veľkú ujmu v ich formovaní charakterových a vôľových vlastností  práve v tomto veku. Na ich obľúbených sociálnych sieťach, internetových portáloch, mobilných telefónoch prostredníctvom rôznych aplikácií sa totiž s javmi, ako je kyberšikana, môžu neraz stretnúť. Pán kpt. Látka našim žiakom podrobne vysvetľoval a ozrejmoval, ako kyberšikana zasahuje do súkromného života obetí cez tieto komunikačné prostriedky obťažovaním, urážkami, vyhrážkami, odhaľovaním informácií a ako môže vážne ovplyvniť alebo narušiť ich súkromie.

Naši žiaci sa živo zapájali do diskusie a kládli rôzne otázky na túto tému, pán Látka im jasne a zrozumiteľne odpovedal.

Záverom pán kpt. Látka našim žiakom poskytol mailovú adresu, aby sa pri akomkoľvek probléme, s ktorým si nebudú vedieť poradiť, obrátili na neho – s prísľubom, že ich problém sa bude riešiť a neostanú bez pomoci odborníkov z tejto oblasti, ktorí majú svoje nástroje na vypátranie agresorov.

Touto cestou sa chceme poďakovať kpt. Bc. Pavlovi Látkovi za jeho neoceniteľné poučenia a rady pre našich žiakov, za to, že sa podelil o skúsenosti orgánov činných v trestnom konaní. Taktiež sa mu chceme poďakovať za jeho čas a ochotu stráviť večer v kruhu našich žiakov školského internátu.

Zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutie, na ktorom bude téma „Prevencia drogových závislostí“ zameraná hlavne na alkohol u mladistvých.

Touto cestou sa aj náš školský internát pripojil k prioritám rezortu školstva v oblasti prevencie kriminality vychádzajúc zo Stratégie kriminality v SR.

Kolektív školského internátu

Útulok – 22. 3. 2022

Dnešný deň nám aj slniečko potvrdilo, že je tu jar. Vyšli sme si na prechádzku ku psíkom do mestského útulku. Príroda naokolo bola celá zaliata slnečnými lúčmi, bolo mimoriadne teplo, chlapci si dokonca aj povyzliekali tričká. Vyzdvihli sme si psíky a išli sme sa poprechádzať, občas sme s nimi aj pobehli. Psíkom sa prechádzka zjavne páčila, ani sa im nechcelo naspäť do ohradeného priestoru. Je nám veľmi ľúto týchto opustených psíkov, určite sa k nim budeme pravidelne vracať.

Marianna Karáseková

Návšteva plavárne – 3. 3. 2022

Na dnešné popoludnie nám PhDr. Martin Karásek naplánoval skvelú akciu. Zorganizoval výlet do Rimavskej Soboty normálnou autobusovou linkou. Zastávka je blízko plavárne, takže bolo dosť času užiť si vody a plávania aj v tomto zimnom období. Riadne sme sa „vyšantili“, potom nás p. vychovávateľ pozval na malé občerstvenie v podobe koláčikov a malinovky v blízkom hypermarkete.  Cestou späť do Lučenca sme si v autobuse aj pospali. Super akcia. Tešíme sa, že sa sem opäť vrátime.

Marianna Karáseková

Žemľovka – 2. 3. 2022

Dnes sme si na krúžku „Učíme sa piecť“ pripravili tvarohovú žemľovku s ovocím. Upiekli sme si veľký plech, aby sa ušlo každému. Fotky hotovej žemľovky hovoria za všetko. Len škoda, že tá vôňa sa nedá preniesť na tieto stránky.

Marianna Karáseková