• Poslaním Centra celoživotného vzdelávania je zabezpečiť odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania nad rámec činností stanovených školským vzdelávacím programom.
  • Dôraz sa kladie hlavne na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce.
  • Slúži nielen na vzdelávanie svojich študentov, ale tiež na odborné vzdelávanie zamestnancov a celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce.
  • Nadobúdanie nových kvalifikácií, zlepšovanie a dopĺňanie vedomostí, zručností, získavanie kľúčových kompetencií nie je možné zabezpečiť výlučne len vo formálnom systéme vzdelávania. V súčasnosti sa vzdelávanie a sebarozvoj stáva cielenou, nepretržitou a celoživotnou úlohou.