Kritériá prijímacieho konania na nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022 V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Prijatých môže byť len toľko uchádzačov, koľko stanovuje plán výkonov BBSK, určený na školský rok 2021/2022, schválený pedagogickou radou a prerokovaný v Rade školy.

ŠTUDIJNÝ ODBORMOŽNÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV
2697 K mechanik elektrotechnik11
6405 K pracovník marketingu12
6444 K čašník, servírka11
6362 M kozmetička a vizážistka12
6323 K hotelová akadémia20
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo8
4210 M 17 agropodnikanie – farmárstvo8
4210 M 17 agropodnikanie – kynológia8