Rozhodnutie mladého človeka, kam po ukončení štúdia na základnej škole budú smerovať jeho kroky, by malo byť spojením schopností a daností, s pocitom potrieb vlastnej realizácie v profesii či povolaní, ktoré sa mu páči a v ktorom sa chce v budúcnosti realizovať.

Pedagogický kolektív

Naša škola má na to všetky predpoklady. Jej mnohoročný vývoj a historický základ umožnili  za tento čas vytvoriť kvalitný pedagogický kolektív. Stredná odborná škola sa nachádza v okresnom meste Lučenec. Pracuje u nás celkom 137 zamestnancov (z toho 82 pedagogických) na dvoch pracoviskách teoretickej výučby a na pracoviskách odborného vyučovania.

Mimoškolské aktivity

V škole sa realizujú rôzne záujmové a voľnočasové aktivity,  krúžky zamerané na šport, jazykové zručnosti, IKT zručnosti, ale tiež prípravu na prijímacie skúšky na VŠ.

Okrem krúžkov škola ponúka žiakom aj možnosť absolvovania kurzov, ktorými si môžu dopĺňať vzdelanie z iných oblastí ako študujú a byť tak lepšie pripravení pre trh práce.

Žiaci úspešne reprezentujú svoju školu v oblasti gastronómie, cestovného ruchu, obchodu a agropodnikania, kaderníctva, automobilizmu, vedomostných súťaží, súťaží zručností, športových súťaží, súťaží z oblasti jazdectva a kynológie.

Vlastné prevádzky

Škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, s možnosťou ubytovania žiakov v domove mládeže, sídliacom na Rázusovej ulici. Škola má svoj vlastný autoservis, prevádzky kaderníctva, kozmetiky, reštauračných služieb, cukrársku výrobu a školský majetok.

Projekty

Škola je zapojená do projektu Catching-Up Regions (CURI), ktorý je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. Naším hlavným cieľom v projekte je vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb pre žiakov SOŠ a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a pre subjekty pôsobiace v regióne.

Autoškola

Stredná odborná škola v Lučenci v školskom roku umožňuje tiež žiakom urobiť si vodičský preukaz skupín A, B v autoškole, ktorú zriadila vo svojich vlastných priestoroch.  Škola pri vyučovaní využíva aj dielne, ktoré slúžia pre výučbu a zároveň materiálové vybavenie, ktoré má k dispozícii pre údržbu motorových vozidiel.