Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Informácie pre prijímacie konanie v šk. roku 2023/2024

Informácie pre záujemcov o štúdium

Informácie k prijímaciemu konaniu pre šk. r. 2023/2024 pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka ZŠ

V prípade, že žiak (žiačka) sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho (jej) zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením od lekára.

Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť do 24 hod. od začiatku konania daného termínu prijímacích skúšok (od 8.00 4. mája 2023 – do 8.00 5. mája 2023 alebo od 8.00 9. mája 2023 do 8.00 10. mája).

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Národný projekt 1 – rekapitulácia aktivít za rok 2022

Naša škola je zapojená do Národného projektu 1 s cieľom posilniť regionálne riadenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji.

Pripravujeme študentov pre pracovný trh gastronomických, hoteliérskych služieb, cestovného ruchu, agropodnikania a automobilového priemyslu v študijných a učebných odboroch.

Bližšie informácie a aktuality o projekte nájdete na tomto odkaze:

AKTUALITY BBSK

Ďalšie linky:

Portál Idemnastrednu.sk: https://idemnastrednu.sk/narodny-projekt

Európsky sociálny fond: www.esf.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: www.minv.gov.sk

„Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“

Virtuálna prehliadka pracovísk

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.