Kód odboru: 4210 M 18

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Absolvent sa zameriava: na základy fyziológie a anatómie psa, plemená psov, zásady plemenitby psov, výživu a kŕmenie psov, metódy výchovy a výcviku psov, špeciálny výcvik psov, zásady úpravy srsti konkrétnych plemien psov, zásady hygieny psov a spôsoby prevencie, najbežnejšie ochorenia psov, zásady riadenia útulkov, ekonomiku prevádzky tzv. hotelov pre psov, legislatívu v chove  psov.

Absolvent získa: 

 • všeobecný prehľad v oblasti kynológie s možnosťami využitia psov
 • znalosti z oblasti fyziológie, biológie, anatómie a etológie psov
 • zručnosti a vedomosti z praktického výcviku psov
 • prehľad o organizácii kynológie na Slovensku, ale aj vo svete
 • vedomosti a praktické zručnosti z oblasti výstavníctva a posudzovania exteriéru psov
 • praktické zručnosti a znalosti z kozmetickej úpravy srsti rôznych plemien psov
 • prehľad a vedomosti z oblasti výživy, kŕmenia a dietetiky psov
 • osvojí si základné vedomosti z oblasti chorôb psov, ich prevencie a liečby
 • vedomosti z aktuálne platných legislatívnych noriem v kynológii
 • prehľad o plemenách psov, ich špecifikácie a možnosti ich využitia
 • zručnosti vo vedení prvotnej evidencie, pri využití princípov marketingu, vedenia prevádzky v kynologickej sfére ako sú hotely pre psov, útulky a karanténne stanice ako aj kynologické výcvikové strediská.

Uplatnenie absolventa:  

 • ako psovod v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v zložkách väzenskej a justičnej stráže a colnej správe
 • v sektore súkromných bezpečnostných služieb
 • v športovej kynológii, ako inštruktor výcviku v kynologických kluboch a vo výcvikových strediskách do strednej úrovne pripravenosti
 • po splnení ďalších stanovených podmienok, ako profesionálny figurant pre potreby športovej kynológie
 • profesionálny „handler“ na výstavách psov
 • profesionálny kynológ v poľovníckej kynológii
 • kynológ v špeciálnych výcvikových strediskách pre výcvik záchranárskych psov
 • kynológ v špeciálnych združeniach pre výcvik asistenčných a vodiacich (slepeckých psov)
 • ako profesionálny kynológ pre výcvik psov určených na „canisterapiu“ (liečenie pomocou pozitívneho pôsobenia psa na zdravie človeka)
 • ako pomocný asistent veterinárneho lekára v ambulanciách alebo zvieracích klinikách
 • v živnostenskej činnosti v oblasti kozmetických služieb pre psov (kozmetické salóny, samoobslužné kúpeľne pre psov, strihanie a úprava srsti)
 • po splnení ďalších náležitostí, ako rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov na výstavách, ako aj rozhodca pre posudzovanie výkonu psov na skúškach a pretekoch
 • kynológ v hoteloch pre psov, útulkoch alebo karanténnych staniciach
 • ako predajca a distribútor krmív pre psov, kynologických výcvikových pomôcok a doplnkov
 • ako erudovaný predajca v chovproduktoch
 • v neposlednom rade v organizáciách pre ochranu prírody.

Absolvent má zároveň možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na renomovanej Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v študijnom programe Špeciálne chovateľské odvetvia.

(viac info na http://www.uniag.sk/sk/akreditovane-studijne-programy/)

Benefity poskytované školou – žiak má možnosť:

 • absolvovať kurz strihania psov v renomovanom salóne pre psov v Lučenci,
 • realizovať vlastný projekt v rámci školy a po absolvovaní získať Certifikát s celoslovenskou platnosťou.

Facebook: Kynológia SOŠ HSaD Lučenec

Prezentácia: Kynológia