Kód odboru: 4210 M 17

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Charakteristika odboru:

Absolventi tohto odboru vykonávajú odborné práce v súvislosti s chovom, odchovom, kŕmením, ošetrovaním a plemenitbou koní, dokážu viesť výcvik koní a vykonávať praktickú činnosť jazdca, riadiť traktor a obsluhovať maštaľnú mechanizáciu v chove koní. Môžu pôsobiť ako riadiaci pracovníci, technici na strednej úrovni riadenia, podnikatelia. Môžu sa uplatniť aj ako poskytovatelia služieb pre turistov v rámci agroturistiky, spracovatelia, sprostredkovatelia a obchodníci s poľnohospodárskymi produktmi.

Žiak po ukončení štúdia bude ovládať:

 • odborné práce, ktoré súvisia s chovom koní, odchovom, kŕmením a výživou koní, ustajnením a plemenitbou v chove koní
 • ekonomiku, princípy a metódy menežovania a prevádzkovania chovateľského, resp. jazdeckého zariadenia
 • podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby a službách
 • poznať zásady zoohygieny a prevencie chorôb a zranení koní, technické pomôcky, mechanizmy a stavby používané v chove a výcviku koní, základy podkováčskej starostlivosti, základy sedlárstva a remenárstva
 • používanie výpočtovej techniky pre získavanie informácií a riadenie podniku vedieť využívať organizačné schopnosti pri pestovateľských, chovateľských a mechanizačných činnostiach aj mimo chovu koní
 • odborné práce a manuálne zručnosti pri zabezpečovaní služieb na vidieku
 • používanie zásad ochrany životného prostredia
 • vie riadiť traktor a obsluhovať maštaľnú mechanizáciu používanú v chove koní. Ovláda práce súvisiace so zapriahaním a prepravou koní
 • viesť výcvik rozličných úžitkových kategórií koní,  vykonávať praktickú činnosť jazdca, opravy jazdeckej výstroje a  práce spojené s podkúvaním koní.

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť absolvovať:

 • kurz základného výcviku jazdca – 2. ročník
 • získať vodičský preukaz na traktor – 3. ročník
 • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Organizácia vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie na školskom majetku.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou. Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Facebook: Kone SOŠ HSaD Lučenec

Prezentácia: Chov koní a jazdectvo