Kód odboru: 6403 L

Forma štúdia: denné 2-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Nadstavbové štúdium určené pre: chlapcov aj dievčatá z 3-ročných učebných odborov, ktoré sa študujú na našej škole.

Charakteristika odboru

Absolvent nadstavbového študijného odboru podnikanie v remeslách a službách získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore, súvisiace s racionalizáciou, riadením prevádzok obchodu a zariadení poskytovania služieb. Poskytuje odborné vedomosti o ich organizácii a prevádzke, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť.

Žiak po ukončení štúdia:

  • bude pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok,
  • vie využívať výpočtové postupy pri riešení ekonomických úloh,
  • ovláda základné administratívne práce,
  • vie komunikovať s ľuďmi.

Môže sa uplatniť ako stredný manažment a ostatné povolania a činnosti súvisiace s riadením prevádzok obchodu a zariadení poskytovania služieb, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

Organizácia vyučovania

Teoretické vyučovanie prebieha na Zvolenskej ceste č. 83.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy realizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.