Kód odboru: 6460 H

Absolvent učebného odboru predavač má všeobecnovzdelávací základ a teoretické a praktické zručnosti pre uplatnenie v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu.

Absolvent po skončení štúdia vie:

 • pracovať s tovarom v maloobchode a vo veľkoobchode,
 • aplikovať zásady techniky predaja v praxi,
 • zhotoviť spotrebiteľské a darčekové balenie,
 • upraviť a aranžovať tovar v predajných a výkladných priestoroch,
 • poskytnúť poradenskú činnosť a nevyhnutné informácie zákazníkovi,
 • predviesť funkcie tovaru,
 • uzatvoriť predajnú transakciu,
 • prijímať hotovostné a bezhotovostné platby pomocou platobných kariet,
 • obsluhovať pokladňu a pokladničné systémy,
 • vyhotoviť príjmový a výdavkový pokladničný doklad,
 • vyúčtovať tržby,
 • prijímať objednávky od zákazníkov na tovar, ktorý nemôže predajňa ihneď poskytnúť,
 • vybavovať dodávky tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovať dopravu a dohodnúť termín dodávky,
 • plánovať druh a množstvo tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu,
 • vyhotoviť objednávku, dodací list, faktúru,
 • vybavovať sťažnosti a reklamácie v súlade s platnou legislatívou,
 • vykonávať inventúru tovaru v predajni,
 • používať základné právne normy ochrany majetku a ochrany spotrebiteľa,
 • vystupovať kultivovane a taktne komunikovať so zákazníkmi.

Po ukončení štúdia má absolvent možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 6403 L podnikanie v remeslách a službách a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.