Sídlo riaditeľstva:

Zvolenská cesta č. 83, 98401 Lučenec

Škola patrí medzi najväčšie na Slovensku, preto príprava žiakov prebieha v niekoľkých budovách rozmiestnených v meste Lučenec:

Zvolenská cesta č. 83 – v areáli sa nachádzajú budovy, v ktorých prebieha teoretické vyučovanie a odborný výcvik pre odbory: pracovník marketingu s blokom učiva zameraným na cestovný ruch; čašník, servírka; kuchár; cukrár; kaderník; mechanik počítačových sietí; autoopravár; mechanik-elektrotechnik; podnikanie v remeslách a službách vlasová kozmetika; predaj a servis vozidiel.

Na Zvolenskej ceste č. 83 je jedna veľká trojposchodová budova. Na treťom poschodí sídli riaditeľstvo školy, ostatné poschodia sú využívané na teoretické vyučovanie. Je tu 28 učební z toho 2 na výučbu informatiky, 1 ekonomických predmetov, 3 gastronomických predmetov, učebňa etiky a náboženstva, telocvičňa a posilňovňa. Žiaci sú zaradení do 21 tried. Hlavná budova je prepojená s jednoposchodovou, ktorá slúži na odborný výcvik. Tri ďalšie samostatné jednoposchodové budovy sú určené pre odborný výcvik cukrár, čašník, servírka, pracovník marketingu, spoločné stravovanie, kozmetička – vizážistka. V areáli je prízemná budova – školská jedáleň a školský bufet. Nachádza sa tu tiež športové ihrisko.

M. Rázusa č. 61 – v budove sa pripravujú žiaci pre odbor hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo. Štvrté a piate poschodie je určené pre ubytovanie žiakov.

Na ulici M. Rázusa sa nachádza päťposchodová budova. Tri poschodia sú určené pre vyučovanie. Je tu 22 učební, z toho 4 učebne gastronomických predmetov a dve multimediálne učebne. Žiaci sú zaradení do 13 tried. Štvrté a piate poschodie slúži ako školský internát.

Pri škole sa nachádzajú športové ihriská a tenisové kurty. Súčasťou školy je aj školská jedáleň a športová hala na ulici J. Fándlyho. V športovej hale je veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, šatne, hygienické zariadenie, kabinety a skladové priestory.

Škola má svoj vlastný autoservis, prevádzky kaderníctva, kozmetiky, školský majetok a zariadenia reštauračných služieb. Škola disponuje reštauráciou v centre mesta Háčko.