Kód odboru: 2487 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Učebný odbor určený pre: chlapcov a dievčatá

Charakteristika odboru

Absolvent učebného odboru autoopravár  je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach opravárenstva, priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať odborné činnosti pri opravách osobných a nákladných áut. Ovláda nastavenie, údržbu prípravkov a diagnostických zariadení, obsluhu a údržbu potrebného náradia, kontrolu, posudzovanie a meranie súčiastok, ošetrovanie bežných dopravných prostriedkov. Rozsahom získaných vedomostí a zručností je spôsobilý vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti automobilového a strojárenského priemyslu s možnosťou pracovného uplatnenia ako diagnostik, logistik, opravár, zvárač, vodič osobnej a nákladnej dopravy.

Absolvent so zameraním 01 – mechanik po ukončení štúdia bude ovládať:

 • diagnostikovanie bežných opráv automobilov
 • obsluhovanie základných prístrojov a zariadení používaných v autoopravárenstve
 • používanie predpísaných pomôcok a špeciálneho náradia.

Absolvent so zameraním 03-karosár – bude ovládať :

 • vykonávanie generálnych opráv karosérií a skríň
 • zhotovovanie atypických plechových dielov pri vývoji nových typov karosérií bez špeciálneho výrobného zariadenia a nástrojov

Autoopravár ďalej

 • ovláda základné ekonomické pojmy a vzťahy v organizácii výroby a predaja strojárskych výrobkov, súčiastok a áut v podmienkach trhového mechanizmu
 • dokáže rozlišovať bežné materiály  
 • pozná podstatu ručného spracovania kovov, montáží, opráv áut a podstatu strojného obrábania materiálov
 • vie správne a samostatne čítať jednoduché technické výkresy, technologické a pracovné postupy a podľa nich určiť tvar súčiastok, ich rozmery, tolerancie a drsnosť povrchu
 • pozná základné právne normy a predpisy, odbornú terminológiu pre oblasť automobilizmu, strojárenskej a kovospracúvacej výroby
 • zvláda základy komunikácie so zákazníkmi a podstatu interpersonálnych vzťahov.

Obidva odbory majú možnosť získať zváračský preukaz na CO2 za čiastočnú úhradu a vodičský preukaz za zvýhodnených cenových podmienok.

Organizácia vyučovania Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie prebieha v autodielni na Zvolenskej ceste č. 83.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou. Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v 2-ročnom študijnom odbore 2493 L predaj a servis vozidiel, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Facebook: Mechanik-SOS-HSaD