Kód odboru:  4524 H

Forma štúdia: denné 3-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – výučný list

Charakteristika odboru:

Absolvent odboru agromechanizátor – opravár ovláda príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Pozná základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov.

Absolvent je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v poľnohospodárstve, v lesníctve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia, aj na samostatné podnikanie.

Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov stredných odborných učilíšť a vykonaním maturitnej skúšky.

Absolvent po ukončení štúdia:

 • vie popísať biologické, chemické, fyziologické, ekologické a ekonomické zákonitosti poľnohospodárskej výroby
 • vie vysvetliť vlastnosti materiálov
 • vie popísať princípy činnosti mechanizmov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárskej výrobe a v službách
 • používa zásady, postupy obsluhy a údržby strojov a zariadení v poľnohospodárstve
 • vie popísať princípy a postupy opráv strojov a zariadení
 • vie definovať druhy strojov a zariadení, ich energetickú náročnosť a ekonomickú efektívnosť
 • definuje základnú technickú dokumentáciu, katalógy a firemnú literatúru
 • vie popísať druhy poľnohospodárskych plodín, princípy technologických postupov ich pestovania a ošetrovania, zberu a uskladňovania
 • vie určiť druhy hospodárskych zvierat, princípy a postupy chovu hospodárskych zvierat
 • vysvetlí ekologické podmienky pestovania poľnohospodárskych plodín a pozná ochranu životného prostredia a chovu zvierat
 • definuje základné princípy alternatívnych systémov poľnohospodárskej výroby
 • rozozná najrozšírenejšie choroby a škodcov a ochranu proti ním
 • porozumie a aplikuje ekonomické zákonitosti výroby, základné princípy podnikania a poskytovania služieb v odbore.

Facebook: Mechanik-SOS-HSaD