V utorok 28. mája 2024 sme sa v slávnostne vyzdobenej novej telocvični rozlúčili
s úspešnými absolventmi našej školy, študentmi 4. ročníka študijných odborov: čašník
servírka, mechanik elektrotechnik a pracovník marketingu a 2-ročného nadstavbového
štúdia podnikanie v remeslách a službách. Za maturantov sa poďakoval pedagogickému
zboru Jožko Petrinec. Riaditeľ školy, Mgr. Juraj Vitek, všetkým žiakom zaprial do novej etapy
života veľa úspechov. Vytúžené maturitné vysvedčenia im slávnostne odovzdala zástupkyňa
riaditeľa PaedDr. Iveta Hájíčková. Za vytvorenie príjemnej atmosféry počas slávnostnej
rozlúčky ďakujeme najmä triednym učiteľkám končiacich tried – Mgr. Gerátovej a Mgr.
Vóglovej Mojžitovej.
Milí maturanti, ďakujeme vám za krásne kytice vašej vďaky a želáme vám veľa šťastia
a úspechov v osobnom aj pracovnom živote!

Pedagogický zbor