1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky:

Usmernenie k termínom konania, organizácii a hodnoteniu záverečnej skúšky v školskom roku 2021/2022

1. Riadny termín konania záverečnej skúšky je od 15. júna 2022 do 30. júna 2022. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári tohto školského roka.

2. Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky je od 19. septembra 2022 do 30. septembra 2022 alebo od 6. februára 2023 do 17. februára 2023.

Záverečná skúška sa člení na teoretickú časť a praktickú časť.

  • Na teoretickú časť ZS sa určuje najmenej 25 tém a trvá najviac 15 minút.
  • Príprava žiaka na teoretickú časť ZS trvá 15 minút až 30 minút.
  • Na praktickú časť ZS sa určuje 1 téma až 15 tém.
  • Praktická časť ZS trvá najviac 24 hodín (môže byť až 4 týždne).
  • Praktická časť ZS sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová.
  • Na praktickej časti ZS možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.
  • Pri konaní praktickej časti ZS sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.
  • Čas trvania ZS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť.
Celkové hodnotenie ZS
prospel s vyznamenaním ak žiak nemá z praktickej časti stupeň horší ako 1 a z teoretickej časti horší ako 2
prospel veľmi dobre ak žiak nemá z praktickej časti stupeň horší ako 2 a z teoretickej časti horší ako 2
prospel ak žiak nemá z praktickej a teoretickej časti stupeň 5
neprospel ak žiak má z niektorej časti stupeň 5