Rada školy

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti fungovania školy ako sú počty prijímaných žiakov, návrhy na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, návrh školského vzdelávacieho programu, návrh rozpočtu školy, k vykonávaniu podnikateľskej činnosti školy, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, k správe o výsledkoch hospodárenia školy ako aj ku koncepčnému zámeru rozvoja školy.

Zloženie rady školy:
predseda rady školy:Ing. Anna Václavíková
delegovaní členovia za BBSK:meno
 Mgr. Judita Droppová
 Bronislava Ceľuchová
 MUDr. Juraj Pelč
 Mgr. Adrian Deme
volení členovia za:meno
pedagogických zamestnancovIng. Anna Václavíková
pedagogických zamestnancovMgr. Danica Prepelicová
nepedagogických zamestnancovĽubica Gajdošíková
rodičovJana Spodniaková
rodičovDiana Jackuliaková
rodičovAnna Gregorová
žiakovIvan Kováč – 3. U

 

Predmetové komisie

Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy.

Predmetové komisie v školskom roku 2022/2023

Školský parlament

Školský parlament reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, zároveň sa stretávajú a snažia sa organizovať rôzne akcie.

Zoznam členov Školského parlamentu

Štatút Školského parlamentu

 

Koordinátori

Výchovné poradenstvo:Ing. Ivana Ferenczová
Sociálny pedagóg:PhDr. Iveta Erlichová
Správca siete a IKT:Ing. Patrik Koštialik
Vedenie školskej kroniky:Mgr. Henrieta Hukelová
Evidencia a správa učebníc:

Mgr. Patrícia Voglová
Ing. Jana Holeková Petrincová

Organizácia vzdelávacích kurzov:Ing. Blažena Halajová
Zodpovednosť za BOZP a PO:Ing. Peter Obuch
Technik pre CO:Ing. Ľubomír Matuška
Školský digitálny koordinátor:Ing. Patrik Koštialik
Školský digitálny koordinátor:Bc. Radoslav Karásek