Kód odboru: 6463 K

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Charakteristika odboru

Absolventi tohto odboru ovládajú kompletné kozmetické ošetrenie tváre a tela manuálne a s prístrojovou technikou, ovládajú rozličné druhy líčenia a korekcie na základe estetických princípov, módnych trendov a vedia ich zosúladiť s celkovým vzhľadom zákazníka,  organizovať a riadiť činnosť prevádzky. Majú uplatnenie v kozmetických salónoch, v súkromnom podnikaní, v prevádzkach hotelov, v liečebných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách, prípadne ako súkromný dealeri kozmetického materiálu a pomôcok.  Žiaci sa pripravujú na kvalifikovanú prácu  v kozmetických salónoch, môžu sa uplatniť aj v obchodnej sfére kozmetického priemyslu,  v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách.

Žiačka po ukončení štúdia:

 • má vedomosti a schopnosti určiť typ pleti zákazníčky, vie zvoliť vhodný spôsob ošetrenia jej pleti, vhodný typ naparenia, masky, zábalu
 • má teoretické vedomosti o typológii tváre, farebnej typológii, optickom pôsobení farieb pri líčení a korekciách tváre
 • ovláda pracovné postupy s ohľadom na dodržiavanie technologických postupov s prihliadnutím na individuálne želanie zákazníčky
 • ovláda kompletné  kozmetické ošetrenie tváre a tela manuálne a s prístrojovou technikou
 • ovláda rozličné druhy líčenia a korekcie na základe estetických princípov, módnych trendov a zosúladí ich s celkovým vzhľadom
 • zvládne obsluhu a údržbu najmodernejších prípravkov, prístrojov a pomôcok v kozmetických salónoch
 • má logické myslenie, schopnosť aplikovať vedomosti pri riešení problémov, dokáže viesť základnú poradenskú službu
 • má vedomosti o základných ekonomických pojmoch a kategóriách, o podnikateľskej činnosti a dokáže organizovať a riadiť činnosť prevádzky
 • má komplexné vedomosti o zásadách bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

Organizácia vyučovania: Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Rázusovej ulici a praktické vyučovanie v prevádzkach školy – kozmetike.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Žiak má možnosť: rozšíriť si vzdelanie v kurzoch:

 • kurz úpravy vlasov – 2. ročník
 • kurz trvalá na mihalnice – 3. ročník

Facebook: Kozmetika SOŠ HSaD Lučenec