Z čoho budem robiť prijímacie skúšky?

Aké sú na mňa požiadavky?

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Povinná príloha k elektronickej prihláške

Prehľad študijných a učebných odborov