Z čoho budem robiť prijímacie skúšky?

Aké sú na mňa požiadavky?

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Zákonný zástupca doručí škole do 24. mája 2023 záväzné Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní.

Prehľad študijných a učebných odborov