Zo slovenského jazyka a literatúry sa priprav sa na tieto tematické celky:

 • slovné druhy a ich kategórie,
 • vetné členy, veta, súvetie,
 • pravopis,
 • slovná zásoba, synonymá, antonymá, homonymá, frazeologizmy, slang, nárečové slová,
 • slohové postupy, jazykové štýly,
 • poézia, próza, dráma, literárne žánre, básnické prostriedky.

Požiadavky z anglického jazyka:

 • základná slovná zásoba (potraviny, mesiace, dni, ročné obdobia, dopravné prostriedky, školské predmety…),
 • množné číslo podstatných mien,
 • členy – a/an/the/0,
 • stupňovanie prídavných mien,
 • zámená (osobné, privlastňovacie, opytovacie, predmetové, ukazovacie),
 • príslovky,
 • predložky (miesta, času),
 • základné spájacie výrazy,
 • slovesá (prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulý čas, vyjadrenie budúcnosti).

Požiadavky z nemeckého jazyka:

 • základná slovná zásoba – bývanie, rodina, obchody a potraviny, škola, voľný čas, priatelia, sviatky,…
 • slovné druhy:
  • podstatné mená – člen určitý a neurčitý, množné číslo podstatných mien,  skloňovanie podstatných mien, zložené podstatné mená,
  • prídavné mená – stupňovanie prídavných mien, skloňovanie prídavných mien,
  • príslovky – stupňovanie prísloviek,
  • predložky – so 4., s 3. a s 3. a 4. pádom,
  • zámená – osobné, privlastňovacie, opytovacie, ukazovacie, zvratné,
  • slovesá – prítomný čas, jednoduchý minulý a zložený minulý čas,
  • číslovky,
  • slovosled vo vetách,
  • súvetie priraďovacie a podraďovacie, spojky.

Na prijímacej skúške z matematiky  Ťa čaká  jednoduchý test. Test obsahuje otázky s výberom odpovedí. Je zameraný na:

 • základné aritmetické operácie s číslami (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, mocnina a odmocnina), ktoré hravo zvládnete bez použitia kalkulačky,
 • výraz – úprava a výpočet hodnoty výrazu,
 • riešenie lineárnej  rovnice,
 • percentá (výpočet časti, základu, počtu percent),
 • trojčlenka,
 • obvod a obsah trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, vnútorné uhly v trojuholníku,
 • využitie Pytagorovej vety,
 • povrch a objem kocky, kvádra a valca,
 • premeny dĺžkových a objemových jednotieky.

V 40 testových úlohách z biológie sú použité dva typy úloh: úlohy s výberom odpovede (na každú otázku budete mať k dispozícii 4 odpovede) a úlohy s krátkou odpoveďou. V teste budú zahrnuté základné poznatky z biológie na druhom stupni základnej školy.

Požiadavky z biológie:

 • bunka,
 • pletivá a tkanivá,
 • rastlinný a živočíšny systém,
 • náuka o životnom prostredí,
 • biológia človeka,
 • minerály a horniny,
 • mikroorganizmy.