Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 312/2013 Z.z.vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014